Beyond CODE

Tomasz Wendland

Poza kodem | tekst kuratorski

Poza KODEM to poszukiwanie miejsca sztuki i jej roli we współczesnej rzeczywistości.

„Ludzkość otworzyła jednocześnie dwie skrzynki Pandory,
jedną oznaczoną inżynierią genetyczną, drugą oznaczoną inżynierią wiedzy”.

Forsyth i Naylor (1985)

Jeszcze kilka lat temu, z wojerystyczną dumą utracjuszy, przyklaskiwaliśmy rewelacji odkrycia Antropocenu, idealnej nazwy dla ostatniej epoki na ziemi, po której nic już nie zostanie, poza śladem obdarzonych inteligencją jej ostatnich mieszkanców – ludzi. Refleksję, a może i przewrotnie ratunek przyniosła nieoczekiwana pandemia Covid 2019, która pochłonęła już 228 milionów istnień, uświadamiając nam istnienie rzeczywistości równoległych, do których nie mamy kluczy, żadnego kodu dostępu. Czwarta fala i kolejne mutacje wirusa, wydają się oswajać nas z sąsiedztwem nieprzewidywalnej i nieorganicznej „inteligencji”, pokrywającej w całości ziemię, podobnie jak cytoplazma w powieści Stanisława Lema „Solaris”.

Inteligencja zbiorowa, może obejmować podsystemy proto-inteligentne łączące się w najprostszy rodzaj biointeligencji. Pojedyncze istoty ludzkie łączą się w celu stworzenia społeczeństwa i kultury. Inteligencja zbiorowa homo sapiens w skali globalnej może składać się z miliardów jednostek. Jeśli pod uwagę weźmiemy pojedyncze neurony plus liczne inne komórki ciała, inteligencja zbiorowa sięga bilionów. Społeczeństwa owadów i bakterii też działają zespołowo.

W podobieństwie do ludzkiej inteligencji, komputery coraz częściej działają podobnie jak sieci neuronowe, jednak ich zdolność ogranicza się do wykonywania zaprogramowanych zadań i obliczeń matematycznych. Nie rozumieją one jednak procesów, w które są zaangażowane, nie posiadają intencji ani celu swojego działania. Nie mają zatem świadomości własnego istnienia. Brakuje im refleksyjnej percepcji i nie są w stanie zadawać pytań, które ich programiści potrafią.

Komputery i ich sztuczna inteligencja to samotne byty, stymulowane i podtrzymywane myślą i wolą człowieka, które wymagają instrukcji i kodów by działać w pojedynkę, lub zespołowo. Człowiek jest w stanie tworzyć kody, czyni to od wieków, od najprymitywniejszych, powtarzalnych dźwięków i znaków do najbardziej skomplikowanych systemów, których zadaniem jest kamuflaż przekazywanych informacji.

W odróżnieniu od naukowca, artysta działa właściwie poza kodem. Najczęściej tworzy dzieło generując jednocześnie jego kod, który też staje się treścią dzieła. Kod jest nie tylko medium przekazywania treści, ale przede wszystkim jej odkrywania i poszukiwania prawdy, jaką jest sama obecność obrazu. Dzieło staje się faktem, którego pojęcie jest procesem wymagającym intelektualnego i duchowego dystansu, by w nowych kontekstach odkrywać jego dotychczas niedostępną istotność. Zhakowanie kodu obrazu otwierałoby dostęp do logosu wszechświata ukrytego w dziele sztuki.

Stąd tytuł projektu POZA KODEM – o autonomiczności kreacji dzieła i rzeczywistości. Tworzymy, a po części prorokujemy, wiedzeni głęboką intuicją i instynktem, które kształtowały się od zarania dziejów w pamięci kodu genetycznego.

„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś (zobaczymy) twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak,
jak i zostałem poznany”.

1 Kor 13,1-8.13, Biblia

To, że nie wiem o czym jest moje dzieło, jest największym jego bogactwem, kapitałem, który pozwala mi sięgać poza pojmowanie. Sztuka to poszukiwanie logosu wszechświata, którego pragniemy być immanentną częścią, próbując przekroczyć granice czasu, którego poza nami nie ma.

Dr hab. Tomasz Wendland

Beyond CODE

Tomasz Wendland

Beyond Code

“Humanity has simultaneously opened two Pandora’s boxes,
one labeled genetic engineering, the other labeled knowledge engineering.”

Forsyth i Naylor (1985)

Just a few years ago, with the voyeuristic pride of the afflicted, we applauded the revelation of the discovery of the Anthropocene, the perfect name for the last epoch on earth, after which nothing will be left but a trace of its last inhabitants – humans – endowed with intelligence. Reflection, and perhaps perversely, rescue was brought by the unexpected Covid 2019 pandemic, which has already claimed 228 million lives, making us aware of the existence of parallel realities to which we have no keys, no access code. The fourth wave and successive mutations of the virus, seem to familiarize us with the neighborhood of an unpredictable and inorganic “intelligence”, covering the earth entirely, like the cytoplasm in Stanislaw Lem’s novel “Solaris”.

Collective intelligence, may include proto-intelligent subsystems combining to form the simplest kind of biointelligence. Individual human beings combine to create society and culture. The collective intelligence of homo sapiens on a global scale may consist of billions of individuals. If we consider individual neurons plus numerous other cells in the body, the collective intelligence reaches into the trillions. Societies of insects and bacteria also act collectively.

Similar to human intelligence, computers increasingly function like neural networks, but their ability is limited to performing programmed tasks and mathematical calculations. However, they do not understand the processes in which they are involved, and they have no intention or purpose for their actions. They therefore have no awareness of their existence. They lack reflective perception and are unable to ask the questions that their programmers can.”

Computers and their artificial intelligence are solitary entities, stimulated and sustained by human thought and will, that require instructions and codes to act alone, or in teams. Man is capable of creating codes, has done so for centuries from the most primitive, repetitive sounds, signs, to the most complex systems designed to camouflage the information being transmitted.

Unlike a scientist, the artist actually works outside of code. Most often, he creates a work of art while generating its code, which also becomes the content of the work. Code is not only a medium for conveying content, but most of all for discovering it and searching for the truth, which is the very presence of an image. The work becomes a fact, the concept of which is a process that requires intellectual and spiritual distance to discover its hitherto inaccessible significance in new contexts. Hacking the image code would open up access to the logos of the universe hidden in the work of art.

Hence the title of the project BEYOND CODE – on the autonomy of the creation of artwork and reality. We create, and in part we prophesize, guided by deep intuition and instinct, which have been shaped since the dawn of time in the memory of the genetic code.

“For now we see in a mirror dimly,
but then face to face.
Now I know in part;
then I shall know fully,
even as I have been fully known”.

1 Corinthians 13:12, ESV

The fact that I do not know what my work is about is its greatest wealth, a capital that allows me to reach beyond comprehension. Art is the search for the logos of the universe, of which we wish to be an immanent part, trying to transcend the limits of a time that does not exist outside of us.

Dr hab. Tomasz Wendland

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

dowiedz się więcej